function valida_obligatorio(campo,texto,tipo_fecha){ if(tipo_fecha == 1){ campo_0 = eval('document.volhospitallugo.' + campo + '_0'); campo_1 = eval('document.volhospitallugo.' + campo + '_1'); campo_2 = eval('document.volhospitallugo.' + campo + '_2'); if(campo_0.value == ''){ campo_0.style.background = '#F30107' alert('O campo dia é obrigatorio'); campo_0.style.background = '#FFFFFF' campo_0.focus(); return false; }else if(campo_1.value == ''){ campo_1.style.background = '#F30107' alert('O campo mes é obrigatorio'); campo_1.style.background = '#FFFFFF' campo_1.focus(); return false; }else if(campo_2.value == ''){ campo_2.style.background = '#F30107' alert('O campo ano é obrigatorio'); campo_2.style.background = '#FFFFFF' campo_2.focus(); return false; } }else{ campo = eval('document.volhospitallugo.' + campo); if(campo.value == ''){ alert('O campo ' + texto + ' é obrigatorio'); campo.focus(); return false; } } return true; } function valida_mail(campo,texto){ campo = eval('document.volhospitallugo.' + campo); var valor = campo.value; reg=/^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$/ if(!reg.exec(valor)) { alert('O campo ' + texto + ' non é un enderezo de correo correcto'); return false; }else{ return true; } } function valida_url(campo,texto) { campo = eval('document.volhospitallugo.' + campo); var valor = campo.value; var reg=/^http:\/\/\w+(\.\w+)*\.\w{2,3}$/; if(!reg.exec(valor)){ alert('O campo ' + texto + ' non é un enderezo válido.\r\nRecorde que este campo ten que comenzar por http:// '); return false; }else{ return true; } } function valida_numero(campo,texto){ campo = eval('document.volhospitallugo.' + campo); if(isNaN(campo.value)){ alert('O campo ' + texto + ' non é un número'); return false; }else{ return true; } } function nif(tipo_dni) { numero = tipo_dni.substr(0,tipo_dni.length-1); let = tipo_dni.substr(tipo_dni.length-1,1).toUpperCase(); numero = numero % 23; letra = 'TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKET'; letra = letra.substring(numero,numero+1); if (letra!=let) return false; else return true; } function valida_forms(){ //var formulario = document.volhospitallugo; if(valida_obligatorio('nome','Nome', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('apelidos','Apelidos', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('dni','DNI', 0) == false) return false; if(valida_dni('dni','DNI') == false) return false; if(valida_obligatorio('data_de_nacemento','Data de nacemento', 1) == false) return false; if(valida_obligatorio('enderezo','Enderezo', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('poboación','Poboación', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('cp','CP', 0) == false) return false; if(valida_numero('cp','CP') == false) return false; if(valida_obligatorio('provincia','Provincia', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('teléfono_de_contacto','Teléfono de contacto', 0) == false) return false; if(valida_numero('teléfono_de_contacto','Teléfono de contacto') == false) return false; if(valida_obligatorio('correo_electrónico','Correo electrónico', 0) == false) return false; if(valida_mail('correo_electrónico','Correo electrónico') == false) return false; if(valida_obligatorio('profesión','Profesión', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('formación_académica','Formación académica', 0) == false) return false; var checks_1 = 0; if(document.volhospitallugo.hospital_universitario_lucus_augusti.checked == true) checks_1 = 1; if(document.volhospitallugo.hospital_da_costa.checked == true) checks_1 = 1; if(document.volhospitallugo.hospital_de_monforte.checked == true) checks_1 = 1; if(document.volhospitallugo.centros_de_saúde_de_atención_primaria_da_provincia_de_lugo_e_pac.checked == true) checks_1 = 1; if(checks_1 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Centro no que desexas colaborar'); return false; } if(valida_obligatorio('indica_a_túa_dispoñibilidade_horaria','Indica a túa dispoñibilidade horaria', 0) == false) return false; if(document.volhospitallugo.eres_voluntario_nalgunha_outra_asociación.value == ''){ alert('O campo Eres voluntario nalgunha outra asociación é obrigatorio'); return false; } var checks_2 = 0; if(document.volhospitallugo.compañía_e_acompañamento.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.orientación_ao_doente_e_familia.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.tarefas_de_xestión_e_apoio.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.relación_persoal_sanitario-doente.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.mellora_de_espazos.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.manualidades.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.informática.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.reforzo_escolar_e_idiomas.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.musicoterapia.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.actividades_deportivas.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.contacontos.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.teatro.checked == true) checks_2 = 1; if(document.volhospitallugo.horto_solidario.checked == true) checks_2 = 1; if(checks_2 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Actividades nas que desexas colaborar'); return false; } if(valida_obligatorio('en_caso_de_querer_plantexar_un_proxecto_ou_iniciativa,_describea_neste_apartado_','En caso de querer plantexar un proxecto ou iniciativa, describea neste apartado', 0) == false) return false; return true; } function valida_dni(campo,texto){ campo = eval('document.volhospitallugo.' + campo); if(nif(campo.value)) return true; else{ alert('O campo ' + texto + ' non é válido.\r\nEscríbao neste formato "12345678L" (oito díxitos e letra)'); return false; } }