Saltar navegación
voluntariadogalego.org. Teléfono do Voluntariado: 900 400 800 voluntariadogalego.org. Teléfono Solidario: 900 400 800

Novas


(17-03-2017)

Programa de Intercambio Xuvenil Internacional REAJ- 2017

A Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) desenvolve por cuarto ano consecutivo o Programa de Intercambios Xuvenís en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, un programa para mozos e mozas de todas as Comunidades Autónomas que permitirá vivir unha experiencia única nun marco internacional.

Mediante o desenvolvemento deste programa, queremos dar aos mozos/as socio/as da Rede Española de Albergues Xuvenís unha oportunidade única de experimentar, vivir e colaborar nos albergues xuvenís doutros países co obxectivo de mellorar os seus coñecementos nun ambiente internacional.

Obxectivo principal do programa

Potenciar o desenvolvemento profesional dos mozos/as, facilitándolles así a súa formación nas distintas actividades que se realizan nas instalacións dos albergues xuvenís.

Así mesmo, adquirirán un coñecemento intercultural durante a súa estancia no pais de acollida, impulsando a aprendizaxe de idiomas, o respecto por outras culturas e formas de vida, e a súa influencia nas distintas ramas profesionais.

1. A quen vai dirixido?

A mozos e mozas de 18 a 30 anos de calquera Comunidade Autónoma, que reúnan as seguintes características:

• Ter ganas de vivir unha experiencia internacional que mellorará o seu Cv.
• Posuír o carné de alberguista en vigor durante o desenvolvemento do programa.
• Ter un coñecemento fluído do idioma principal do país de destino (ou na súa falta INGLÉS, nivel mínimo esixido B1).

2. Como inscribirse?

Para realizar a correcta inscrición no programa de intercambios xuvenís internacionais, cómpre completar o formulario de inscrición que atoparás un pouco máis abaixo.
Despois de completar o formulario tes que enviar por email a voluntariado@xunta.gal a seguinte documentación (aínda que sexa unha dirección mail da Xunta, poden participar mozos e mozas de todas as Comunidades Autónomas):

• Fotocopia escaneadada do carné de alberguista en vigor.

• Certificado que acredite, como mínimo, un nivel B1 de inglés ou certificado de Selectividade.

• Carta de motivación sobre a inscrición neste programa de intercambio en albergue (Opcional).

A organización se reserva a potestade de solicitar máis información aos participantes, xa sexa para comprobar a súa veracidade ou para completar a información (Ex. Solicitude de títulos, diplomas...).

Se tes dúbidas, ponte en contacto connosco en contacto@reaj.com 91 308 46 75 / 91 319 70 67 (de luns a venres de 09:00 a 16:00)

Se unha vez inscrito/a resultas seleccionado/a ademais deberás dispoñer da seguinte documentación:
• Carné de identidade ou pasaporte en vigor.
• Cartón sanitario Europea. EMISIÓN DA TSE
• Seguro de viaxe que cubra as perdas de equipaxe, os atrasos, gastos médicos e a repatriación se fose necesario.

3. Prazos de inscrición

Desde REAJ sabemos que é difícil planificar que vas facer nos próximos meses, por iso podes botar a túa solicitude en calquera momento do ano.
Con todo, recomendámosche inscribirte canto antes, xa que tentaremos asignar as prazas cunha antelación que vos permita sacar os billetes e planificar a viaxe adecuadamente.
No caso de que algunha praza non se cubra, permanecerá aberta a inscrición ata última hora, por tanto, non deixes de apuntarte, xa que pode quedar unha praza libre para ti!

4. Destinos

Podes inscribirte en varios destinos, en varias datas dentro dun mesmo destino. Cóntanos no formulario as túas preferencias e tentaremos adaptarnos a elas. Canto máis flexible sexas, máis posibilidades terás de conseguir unha praza!
Atoparás a listaxe de destinos na descarga asociada. (Aconsellamos revisar esta sección frecuentemente, pois poderemos aumentar os países de destino para realizar os intercambios)

5. Proceso de selección de mozos/as participantes

A Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, elixirá os participantes entre todas as candidaturas recibidas pola web a partir do mes de marzo de 2017, tendo en conta os requisitos indicados anteriormente así como outro tipo de indicacións determinadas pola Asociación Nacional de destino ou os albergues. Os albergues de destino poderían realizar tamén entrevistas vía Skype.

Os organizadores do programa comunicarán por teléfono os voluntarios finalmente seleccionados e os Intercambios levaranse a cabo nos albergues arriba citados entre abril e decembro de 2017.


6. Custos:


Custos sufragados polo albergue de destino: farase cargo da comida en réxime de pensión completa e aloxamento do participante durante toda a súa estancia. *Non están incluídos os gastos en snacks, agasallos ou outros que se realicen fora do albergue e/ou horarios de comida establecidos.

Custos sufragados polo participante: farase cargo dos custos da viaxe e transporte durante a súa estancia no país de acollida, contratará un seguro de viaxe e asumirá calquera outro gasto derivado da súa estancia (roupa, lecer, agasallos..). Con todo, estarán cubertos aqueles desprazamentos que sexan requiridos pola propia actividade do participante.

8. Xornada:


A xornada será de 35-40 horas semanais de voluntariado nos albergues (7-8 horas diarias), durante as cales os mozos/as se familiarizarán coa xestión dos albergues xuvenís, a súa dinámica, funcións a desempeñar...
As horas de voluntariado distribuiranse en 5 días á semana, segundo as quendas establecidas pola asociación de acollida e librarán dous días consecutivos.

9. Avaliación do programa:

Todos os albergues de acollida comprométense a asignar a cada mozo/a voluntario/a un mentor que lle sirva como punto de contacto durante o programa e coopere na súa formación.
Ao final do programa de intercambio, os organizadores facilitarán aos seus voluntarios/as unha “Folla de avaliación” a través da cal o mozo/a voluntario/a plasme as súas experiencias e permítanos mellorar o desenvolvemento e competencias do programa en futuras edicións.
Cada participante recibirá por parte dos organizadores un documento acreditativo da súa experiencia internacional nos albergues xuvenís.
Durante todo o desenvolvemento do programa os organizadores do mesmo reservaranse o dereito para interrompelo sen ningún tipo de contraprestación económica sempre que existan razóns de peso que o xustifiquen.

10. Outra información

O incumprimento dalgún dos puntos da presente convocatoria antes, durante ou despois do programa levará á descualificación do participante e a non asunción por parte dos organizadores das obrigacións contraídas. Así mesmo os organizadores reservaranse o dereito de descualificar aos participantes no momento de detectar algunha irregularidade ou anomalía, algo que prexudique o correcto desenvolvemento da convocatoria ou algún elemento desestabilizador da mesma.

As tres partes organizadoras do programa reservaranse o dereito de decisión final no hipotético caso sen carga dalgunha información, dúbidas na interpretación da normativa ou resposta de dúbidas que poidan xerarse ao longo do desenvolvemento da presente convocatoria e que por calquera motivo non quede o suficientemente clara a súa resolución coas presentes bases.

Podes contactar con REAJ para calquera dúbida ou suxestión que teñas por email contacto@reaj.com ou por teléfono 91 308 46 75 / 91 319 70 67La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) desarrolla por cuarto año consecutivo el Programa de Intercambios Juveniles en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Galicia. Un programa para jóvenes de todas las Comunidades Autónomas que te permitirá vivir una experiencia única en un marco internacional.

Mediante el desarrollo de este programa queremos dar a los jóvenes socios de nuestro país una oportunidad única de experimentar, vivir y colaborar en los albergues juveniles de otros países a fin de mejorar sus conocimientos en un ambiente internacional.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROGRAMA: Potenciar el desarrollo profesional de los/las jóvenes facilitándoles la formación en distintas actividades profesionales que se realicen en las instalaciones de los albergues juveniles.
Así mismo, adquirirán un conocimiento intercultural durante su estancia en el país de acogida, impulsando así el aprendizaje de idiomas, el respeto por otras culturas y formas de vida, y su influencia en las distintas ramas profesionales.

1 .¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Jóvenes entre 18 y 30 años de edad de cualquier Comunidad Autónoma que reúnan las siguientes características:
. Tener ganas de vivir una experiencia internacional que mejorará su CV

. Ser poseedor individual del Carné de Alberguista en vigor durante todo el desarrollo del Programa

. Conocimiento fluido del idioma principal del país de destino (o en su defecto, INGLÉS, mínimo nivel B1). 

2. ¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Para realizar la inscripción en el programa de intercambios juveniles internacionales, debes completar el formulario de inscripción que aparece a continuación.

Tras completar el formulario tienes que enviar por email a voluntariado@xunta.gal la siguiente documentación (aunque sea una dirección mail de la Xunta, pueden participar jóvenes de todas las Comunidades Autónomas): 
- Fotocopia escaneada del carné de alberguista en vigor.
- Certificado que acredite como mínimo un nivel B1 de inglés / o certificado de Selectividad
- Carta de motivación sobre la inscripción en el programa de intercambios en albergue (Opcional)

La organización se reserva la potestad de solicitar más información a los participantes, ya sea para comprobar su veracidad o para completar la información (Ej. Solicitud de títulos, diplomas…).

Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros contacto@reaj.com 91 308 46 75 / 91 319 70 67 (de lunes a viernes de 09:00 a 16:00)

Si una vez inscrito/a resultas seleccionado/a además deberás disponer de la siguiente documentación:


- Carné de identidad o pasaporte en vigor.
- Tarjeta sanitaria Europea. EMISIÓN DE LA TSE:
- Seguro de viaje que cubra las pérdidas de equipaje, los retrasos, gastos médicos y la repatriación si fuese necesario. 

3. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Desde REAJ sabemos que es difícil planificar qué vas a hacer en los próximos meses, por eso puedes echar tu solicitud en cualquier momento del año.

No obstante, te recomendamos inscribirte lo antes posible, ya que intentaremos asignar las plazas con una antelación que os permita sacar los billetes y planificar el viaje adecuadamente.

En caso de que alguna plaza no se cubra, permanecerá abierta la inscripción hasta última hora, por tanto, ¡no dejes de apuntarte, ya que puede quedar una plaza libre para ti!

4. DESTINOS

Puedes inscribirte en varios destinos, en varias fechas dentro de un mismo destino… Cuéntanos en el formulario tus preferencias e intentaremos adaptarnos a ellas. ¡Cuánto más flexible seas, más posibilidades tendrás de conseguir una plaza!

Encontrarás la lista de destinos en la descarga asociada. (Aconsejamos revisar esta sección frecuentemente, pues podremos aumentar los países de destino para realizar los intercambios)

5. PROCESO DE SELECCIÓN DE JÓVENES PARTICIPANTES:

La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) y la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Galicia elegirá a los participantes entre todas las candidaturas recibidas por la web  a partir del mes de marzo de 2017, teniendo en cuenta los requisitos indicados anteriormente así como otro tipo de indicaciones determinadas por la Asociación Nacional de destino o los albergues. Los albergues de destino podrían realizar también entrevistas vía Skype.
 
Los organizadores del programa comunicarán por teléfono los voluntarios finalmente seleccionados y los Intercambios se llevarán a cabo en los albergues arriba citados entre abril y diciembre de 2017.

6. COSTES:

Costes sufragados por el albergue de destino: se hará cargo de la comida en pensión completa y alojamiento del participante durante toda su estancia. *No están incluido los gastos en snacks, regalos u otros que se realicen fuera del albergue y/u horarios de comida establecidos.
 
Costes sufragados por el participante: se hará cargo de los costes del viaje y transporte durante su estancia en el país de acogida, contratará un seguro de viaje y asumirá cualquier otro gasto derivado de su estancia (ropa, ocio, regalos…). No obstante, estarán cubiertos aquellos desplazamientos que sean requeridos por la propia actividad del participante.

7. DURACIÓN:

La duración del programa será de entre 2 semanas y 3 meses por participante (la estancia media es de un mes).

8. JORNADA:

La jornada será de 35-40 horas semanales de voluntariado en los albergues (7-8 horas diarias), durante las cuales los jóvenes se familiarizarán con la gestión de los albergues juveniles, su dinámica, funciones a desempeñar…
Las horas de voluntariado se distribuirán en 5 días a la semana, según los turnos establecidos por la asociación de acogida y librarán dos días consecutivos.

9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:

Todos los albergues de acogida se comprometen a asignar a cada joven voluntario un mentor que le sirva como punto de contacto durante el programa y coopere en su formación.
Al final del programa de intercambio, los organizadores facilitarán a sus voluntarios una “Hoja de evaluación” a través de la cual el joven voluntario plasme sus experiencias y nos permita mejorar el desarrollo y competencias del programa en futuras ediciones. 
Cada participante recibirá por parte de los organizadores un documento acreditativo de su experiencia internacional en los albergues juveniles.
Durante todo el desarrollo del programa los organizadores del mismo se reservarán el derecho a  interrumpirlo sin ningún tipo de contraprestación económica siempre que existan razones de peso que lo justifiquen.

10. OTRA INFORMACIÓN  

El incumplimiento de alguno de los puntos de la presente convocatoria antes, durante o después del programa conllevará a la descalificación del participante y la no asunción por parte de los organizadores de las obligaciones contraídas.  Así mismo los organizadores se reservarán el derecho de descalificar a los participantes en el momento de detectar alguna irregularidad o anomalía, algo que perjudique el correcto desarrollo de la convocatoria o algún elemento desestabilizador de la misma.
Las tres partes organizadoras del programa se reservarán el derecho de decisión final en el hipotético caso de vacío de alguna información, dudas en la interpretación de la normativa o respuesta de dudas que puedan generarse a lo largo del desarrollo de la presente convocatoria y que por cualquier motivo no quede lo suficientemente clara su resolución con las presentes bases.

Puedes contactar con REAJ para cualquier duda o sugerencia que tengas por email contacto@reaj.com o por teléfono 91 308 46 75 / 91 319 70 67.


Formulario de inscrición

Descarga asociada

xunta de galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro Único e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a
Formato RSS 2.0 Pode subscribirse as novidades desta web cun lector de feeds