Saltar navegación
voluntariadogalego.org. Teléfono do Voluntariado: 900 400 800 voluntariadogalego.org. Teléfono Solidario: 900 400 800

Programa de Intercambios Xuvenís Internacionais REAJ- 2019

INFORMACIÓN EN GALEGO

INFORMACIÓN EN CASTELLANO

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
INFORMACIÓN EN GALEGO


A Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) desenvolve por sexto ano consecutivo o Programa de Intercambios Xuvenís en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, un programa para mozos e mozas de todas as Comunidades Autónomas que permitirá vivir unha experiencia única nun marco internacional.

1.-OBXECTIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA
Potenciar o desenvolvemento profesional dos mozos e mozas facilitándolles a formación en distintas actividades profesionais que se realicen nas instalacións dos albergues xuveniles.

Así mesmo, adquirirán un coñecemento intercultural durante a súa estadía no país de acollida, impulsando o aprendizaxe de idiomas, o respecto por outras culturas e formas de vida, e a súa influencia nas distintas ramas profesionais.

2.- A QUEN VAI DIRIXIDO?
A mozos e mozas de 18 a 30 anos de calquera Comunidade Autónoma, que reúnan as seguintes características:

• Ter ganas de vivir unha experiencia internacional que mellorará o seu Cv.
• Posuír o carné de alberguista en vigor durante o desenvolvemento do programa.
• Ter un coñecemento fluído do idioma principal do país de destino (ou na súa falta INGLÉS, nivel mínimo esixido B1).

3.-COMO INSCRIBIRSE?
Para realizar a correcta inscrición no programa de intercambios xuvenís internacionais, cómpre completar o formulario de inscrición que atoparás un pouco máis abaixo.

Despois de completar o formulario tes que enviar por email a voluntariado@xunta.gal a seguinte documentación (aínda que sexa unha dirección mail da Xunta, poden participar mozos e mozas de todas as Comunidades Autónomas):
• Fotocopia escaneadada do carné de alberguista en vigor.
• Certificado que acredite, como mínimo, un nivel B1 de inglés ou certificado de Selectividade/bachiller.
• Carta de motivación escrita en inglés explicando por que queres participar no programa.

A organización reservase a potestade de solicitar máis información aos participantes, xa sexa para comprobar a súa veracidade ou para completar a información (Ex. Solicitude de títulos, diplomas...).

Se tes dúbidas, ponte en contacto connosco en contacto@reaj.com 91 308 46 75 / 91 319 70 67 (de luns a venres de 09:00 a 16:00)

Se unha vez inscrito/a resultas seleccionado/a ademais deberás dispoñer da seguinte documentación:
• Carné de identidade ou pasaporte en vigor.
• Cartón sanitario Europea. EMISIÓN DA TSE
• Seguro de viaxe que cubra as perdas de equipaxe, os atrasos, gastos médicos e a repatriación se fose necesario (prezo estimado 30€).
**As persoas seleccionadas poderán ser entrevistadas polas súas respectivas Comunidades Autónomas e/ou polos albergues de destino como paso previo á aceptación no programa.

4.- PRAZOS DE INSCRICIÓN
Desde REAJ sabemos que é difícil planificar que vas facer nos próximos meses, por iso podes botar a túa solicitude en calquera momento do ano.

Con todo, recomendámosche inscribirte canto antes, xa que tentaremos asignar as prazas cunha antelación que vos permita sacar os billetes e planificar a viaxe adecuadamente.

No caso de que algunha praza non se cubra, permanecerá aberta a inscrición ata última hora, por tanto, non deixes de apuntarte, xa que pode quedar unha praza libre para ti!

5.- DESTINOS E DATAS
Cóntanos no formulario de inscrición cales son os teus destinos favoritos e que dispoñibilidade tes. Tentaremos adaptarnos ás túas preferencias, aínda que tamén poderemos chamarche para outros destinos aínda que non os indicaras no formulario.

Canto máis flexible sexas, máis posibilidades terás de conseguir unha praza!.

DESTINOS INTERNACIONAIS
República Checa: Praga
Escocia: Edimburgo
Eslovenia: Bovec e Pod Voglom
Portugal: Oporto
Italia: Varias cidades por confirmar
Croacia: Veli Losijn
Inglaterra: Varios destinos por confirmar

DATAS PARA A TÚA ESTANCIA
Hai datas dispoñibles dende abril ata decembro de 2019.

O ideal é que indiques no formulario todos os meses nos que esteas dispoñible. Canta máis dispoñibilidade teñas, máis oportunidades terás!.

6.- CUSTOS
Custos sufragados polo albergue de destino: O albergue de destino proporcionarache aloxamento gratuíto durante toda a túa estancia, e polo menos media pensión (almorzo e comida ou cea). Naqueles albergues que non dispoñan de restaurante, facilitaranse outras opcións para cubrir polo menos a media pensión.

Algúns albergues poden ofrecer pensión completa, e moitos dispoñen de cociña a disposición dos/as participantes para que poidan preparar a súa propia comida.

Custos sufragados polo/a participante: O/a participante farase cargo dos custos da viaxe e transporte durante a súa estancia no país de acollida, así como das comidas que non estean incluídas nos custos sufragados polo albergue (mirar o punto anterior). Ademais, deberá contratar un seguro de viaxe e asumir calquera outro gasto derivado da súa estancia (roupa, lecer, agasallos…)

7.- DURACIÓN
A duración da estancia de cada participante no estranxeiro pode ser de entre 2 semanas e 3 meses (a estancia media é dun mes).

Non esquezas indicar no formulario de inscrición as túas preferencias en canto á duración da estancia!.

8.- XORNADA E TAREFAS
A xornada pode variar en función do destino. En calquera caso, non superará as 40 horas semanais (máximo de 8 horas diarias). As horas distribuiranse en 5 días á semana, segundo as quendas establecidas pola asociación de acollida e todos os/as participantes contarán con 2 días libres á semana.

As tarefas serán asignadas polo albergue de destino e estarán relacionadas co día a día dos albergues: restaurante-bar, housekeeping, recepción… Aínda que poderá realizar outro tipo de actividades en función das necesidades específicas de cada albergue e as capacidades do participante.

9.- PROCESO DE SELECCIÓN DOS MOZOS E MOZAS PARTICIPANTES
A Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, elixirán ás/ós participantes entre todas as candidaturas recibidas pola web a partir do mes de marzo de 2019, tendo en conta os requisitos indicados anteriormente así como outro tipo de capacidades determinadas pola Asociación Nacional de destino ou os albergues. Tanto as Comunidades Autónomas dos/das participantes como os albergues de destino poderían realizar tamén entrevistas aos mozos e mozas seleccionados como paso previo á aceptación no programa.

Os organizadores do programa comunicarán por teléfono ás persoas voluntarias finalmente seleccionadas e os Intercambios levaranse a cabo nos destinos arriba citados entre abril e decembro de 2019.

10.- AVALIACIÓN DO PROGRAMA
* Os albergues de acollida asignarán a cada participante un mentor que lles servirá como punto de contacto durante a súa participación no programa.

* Ao final do Programa de Intercambios, os organizadores facilitarán aos/as participantes un formulario de avaliación no que deberán plasmar a súa experiencia no programa –coa finalidade de identificar posibles aspectos a mellorar en futuras edicións do programa.

* Cada participante recibirá por parte dos organizadores un documento acreditativo da súa experiencia internacional nos albergues xuvenís. Será entregado ao finalizar a edición do Programa.

11.- OUTRA INFORMACIÓN
O incumprimento dalgún dos puntos da presente convocatoria antes, durante ou despois do programa levará á descualificación do participante e a non asunción por parte dos organizadores das obrigacións contraídas. Así mesmo os organizadores reservaranse o dereito de descualificar aos participantes no momento de detectar algunha irregularidade ou anomalía, algo que prexudique o correcto desenvolvemento da convocatoria ou algún elemento desestabilizador da mesma.

As partes organizadoras do programa reservaranse o dereito de decisión final no hipotético caso de vacío dalgunha información, dúbidas na interpretación da normativa ou resposta de dúbidas que poidan xerarse ao longo do desenvolvemento da presente convocatoria e que por calquera motivo non quede o suficientemente clara a súa resolución coas presentes bases.

Podes contactar con REAJ para calquera dúbida ou suxestión que teñas por email contacto@reaj.com ou por teléfono 91 308 46 75 / 91 319 70 67.
INFORMACIÓN EN CASTELLANO


La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) desarrolla por sexto año consecutivo el Programa de Intercambios Juveniles en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Galicia, un programa para chicos y chicas de todas las Comunidades Autónomas que permitirá vivir una experiencia única en un marco internacional.


1.- OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROGRAMA
Potenciar el desarrollo profesional de los/las jóvenes facilitándoles la formación en distintas actividades profesionales que se realicen en las instalaciones de los albergues juveniles.

Así mismo, adquirirán un conocimiento intercultural durante su estancia en el país de acogida, impulsando el aprendizaje de idiomas, el respeto por otras culturas y formas de vida, y su influencia en las distintas ramas profesionales.

2.- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Jóvenes entre 18 y 30 años de edad de cualquier Comunidad Autónoma que reúnan las siguientes características:
. Tener ganas de vivir una experiencia internacional que mejorará su CV
. Ser poseedor individual del Carné de Alberguista en vigor durante todo el desarrollo del Programa
. Conocimiento fluido del idioma principal del país de destino (o en su defecto, INGLÉS, mínimo nivel B1).

3.- ¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para realizar la inscripción en el programa de intercambios juveniles internacionales, debes completar el formulario de inscripción que aparece a continuación.

Tras completar el formulario tienes que enviar por email a voluntariado@xunta.gal la siguiente documentación (aunque sea una dirección mail de la Xunta de Galicia, pueden participar jóvenes de todas las Comunidades Autónomas):
• Fotocopia escaneadada del carnet de alberguista en vigor.
• Certificado que acredite como mínimo un nivel B1 de inglés o certificado de Selectividad/bachiller.
• Carta de motivación escrita en inglés explicando por qué quieres participar en el programa.

La organización se reserva la potestad de solicitar más información a los participantes, ya sea para comprobar su veracidad o para completar la información (Ej. Solicitud de títulos, diplomas…).

Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros contacto@reaj.com 91 308 46 75 / 91 319 70 67 (de lunes a viernes de 09:00 a 16:00)

Si una vez inscrito/a resultas seleccionado/a además deberás disponer de la siguiente documentación:
• Carné de identidad o pasaporte en vigor.
• Tarjeta sanitaria Europea. EMISIÓN DE LA TSE:
• Seguro de viaje que cubra las pérdidas de equipaje, los retrasos, gastos médicos y la repatriación si fuese necesario (precio estimado 30€).

**Las personas seleccionadas podrán ser entrevistadas por sus respectivas Comunidades Autónomas y/o por los albergues de destino como paso previo a la aceptación en el programa.

4.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Desde REAJ sabemos que es difícil planificar qué vas a hacer en los próximos meses, por eso puedes echar tu solicitud en cualquier momento del año.

No obstante, te recomendamos inscribirte lo antes posible, ya que intentaremos asignar las plazas con una antelación que os permita sacar los billetes y planificar el viaje adecuadamente.

En caso de que alguna plaza no se cubra, permanecerá abierta la inscripción hasta última hora, por tanto, ¡no dejes de apuntarte, ya que puede quedar una plaza libre para ti!

5.- DESTINOS Y FECHAS
Cuéntanos en el formulario de inscripción cuáles son tus destinos favoritos y qué disponibilidad tienes. Intentaremos adaptarnos a tus preferencias, aunque también podremos llamarte para otros destinos aunque no las hayas indicado en el formulario.

¡Cuánto más flexible seas, más posibilidades tendrás de conseguir una plaza!.

DESTINOS INTERNACIONALES
República Checa: Praga
Escocia: Edimburgo
Eslovenia: Bovec y Pod Voglom
Portugal: Oporto
Italia: Varias ciudades por confirmar
Croacia: Veli Losijn
Inglaterra: Varios destinos por confirmar

FECHAS PARA TU ESTANCIA
Hay plazas disponibles desde abril hasta diciembre de 2019.

Lo ideal es que indiques en el formulario todos los meses en los que estés disponible. ¡Cuánta más disponibilidad tengas, más oportunidades tendrás!.

6.- COSTES
Costes sufragados por el albergue de destino: El albergue de destino te proporcionará alojamiento gratuito durante toda tu estancia, y al menos media pensión (desayuno y comida o cena). En aquellos albergues que no dispongan de restaurante, se facilitarán otras opciones para cubrir al menos la media pensión.

Algunos albergues pueden ofrecer pensión completa, y muchos disponen de cocina a disposición de los/las participantes para que puedan preparar su propia comida.

Costes sufragados por el/la participante: El/la participante se hará cargo de los costes del viaje y transporte durante su estancia en el país de acogida, así como de las comidas que no estén incluidas en los costes sufragados por el albergue (mirar el punto anterior). Además, deberá contratar un seguro de viaje y asumir cualquier otro gasto derivado de su estancia (ropa, ocio, regalos…).

7.- DURACIÓN
La duración de la estancia de cada participante en el extranjero puede ser de entre 2 semanas y 3 meses (la estancia media es de un mes).

¡No olvides indicar en el formulario de inscripción tus preferencias en cuanto a la duración de la estancia!.

8.- JORNADA Y TAREAS
La jornada puede variar en función del destino. En cualquier caso, no superará las 40 horas semanales (máximo de 8 horas diarias). Las horas se distribuirán en 5 días a la semana, según los turnos establecidos por la asociación de acogida y todos los/las participantes contarán con 2 días libres a la semana.

Las tareas serán asignadas por el albergue de destino y estarán relacionadas con el día a día de los albergues: restaurante-bar, housekeeping, recepción… Si bien podrá realizar otro tipo de actividades en función de las necesidades específicas de cada albergue y las capacidades del participante.

9.- PROCESO DE SELECCIÓN DE JÓVENES PARTICIPANTES
La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) y la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Galicia elegirá a los participantes entre todas las candidaturas recibidas por la web a partir del mes de marzo de 2019, teniendo en cuenta los requisitos indicados anteriormente así como otro tipo de capacidades determinadas por la Asociación Nacional de destino o los albergues. Tanto las Comunidades Autónomas de los/las participantes como los albergues de destino podrían realizar también entrevistas a los/las jóvenes seleccionados como paso previo a la aceptación en el programa.

Los organizadores del programa comunicarán por teléfono a las personas voluntarias finalmente seleccionadas y los Intercambios se llevarán a cabo en los destinos arriba citados entre abril y diciembre de 2019.

10.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
* Los albergues de acogida asignarán a cada participante un mentor que les servirá como punto de contacto durante su participación en el programa.

* Al final del Programa de Intercambios, los organizadores facilitarán a los/las participantes un formulario de evaluación en el que deberán plasmar su experiencia en el programa –con la finalidad de identificar posibles aspectos a mejorar en futuras ediciones del programa.

* Cada participante recibirá por parte de los organizadores un documento acreditativo de su experiencia internacional en los albergues juveniles. Será entregado al finalizar la edición del Programa.

11.- OTRA INFORMACIÓN
El incumplimiento de alguno de los puntos de la presente convocatoria antes, durante o después del programa conllevará a la descalificación del participante y la no asunción por parte de los organizadores de las obligaciones contraídas. Así mismo los organizadores se reservarán el derecho de descalificar a los/las participantes en el momento de detectar alguna irregularidad o anomalía, algo que perjudique el correcto desarrollo de la convocatoria o algún elemento desestabilizador de la misma.

Las partes organizadoras del programa se reservarán el derecho de decisión final en el hipotético caso de vacío de alguna información, dudas en la interpretación de la normativa o respuesta de dudas que puedan generarse a lo largo del desarrollo de la presente convocatoria y que por cualquier motivo no quede lo suficientemente clara su resolución con las presentes bases.

Puedes contactar con REAJ para cualquier duda o sugerencia que tengas por email contacto@reaj.com o por teléfono 91 308 46 75 / 91 319 70 67.

Volver
xunta de galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro Único e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a
Formato RSS 2.0 Pode subscribirse as novidades desta web cun lector de feeds